Svaz kovohutnického průmyslu

Czech Nonferrous Metal Industry Association

Informační brožura (PDF)

O společnosti

Předmět činnosti svazu

 

Posláním svazu je na základě dobrovolnosti sdružovat právnické osoby, které podnikají v oblasti kovohutnictví a dále právnické osoby, jejichž činnost s touto oblastí souvisí.

 

Cílem svazu je vykonávat činnosti ve prospěch odborných, hospodářských, právních a společenských zájmů svých členů.

 

Předmětem činnosti svazu je řešení problematiky podnikání jeho členů v oblasti kovohutnictví v nejširším slova smyslu. Jmenovitě jde o problematiku:

· řešení zájmu členů svazu

· činnost v oblasti  ochrany a tvorby životního prostředí

· utváření vztahu k orgánům státní správy a územní samosprávy

· uplatnění aktivní úlohy svazu v zákonodárném procesu

· zvyšování odbornosti členů svazu v dané oblasti

· zajišťování spolupráce svazu a jeho členů s jinými sdruženími

· zajišťování zahraničních styků s partnerskými institucemi z oblasti kovohutnictví a vyhledávání výhodných zahraničních vazeb

· servis v normalizační činnosti

 

Svaz plní převážně činností svých orgánů funkci koordinačního, informačního a konzultačního centra. Právnickým  osobám v oblasti kovohutnictví poskytuje  různé služby poradenského a zprostředkovatelského charakteru, které souvisí s jejich hospodářskou, výrobní a další činností. Jedná se zejména o:

· průzkum trhu v oblasti kovohutnictví a v návaznosti k tomu řešení otázek odbytu podle požadavků členů

· poradenskou činnost, vykonávanou pro členy svazu, orgány státní správy a další právnické osoby, zprostředkování know-how a poskytování aktuálních informací

· spolupráci s dodavatelskými a odběratelskými organizacemi a podnikatelskými subjekty a organizování společných opatření k optimálnímu využívání kovohutnických zařízení

· osvětovou a propagační práci ve vztahu k odborné i laické veřejnosti podle dohody členů svazu

· zpracování analytických a prognostických podkladů pro oblast cen, trhu, výrobních technologií a ekologických problémů

· sledování rozvojových a podpůrných programů vyhlašovaných v ČR i EU, které mají vztah k členům svazu

 

Svaz řeší projekty výzkumu a vývoje

 

Orgány svazu

 

Činnost Svazu řídí volené představenstvo ve složení

prezident

Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc.               

viceprezidenti

         Bc. Ivo Hain

         Ing. Miroslav Doseděl

Ing. Vladimír Fišer  

 

Činnost Svazu kontroluje dozorčí rada

         předseda

         Ing. Ladislav Plinta

členové

         Ing. Bohumil Hrnčíř, CSc.

         Ing. Petr Romaniak, CSc.

 

Činnost Svazu zajišťuje sekretariát, který řídí

ředitel

Ing. Stanislav Lička, CSc.